Indeksavimas

Periodinių išmokų indeksavimas

Periodinės išmokos (išlaikymo ir kt.) indeksuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.72 straipsnio 11 dalimi, 3.78 straipsnio 6 dalimi, 3.208 straipsniu ir 6.288 straipsnio 3 dalimi.

Indeksavimas – tai periodinių išmokų, nustatytų fiksuotu dydžiu (pinigais), perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas.

Indeksavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 patvirtintą Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašą.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 dienos iki 2011 m. spalio 1 dienos periodinės išmokos buvo indeksuojamos nuo einamųjų metų vasario mėnesio. Tos periodinės išmokos, kurios paskirtos arba padidintos per paskutinius 6 mėnesius, nebuvo indeksuojamos.

Pasikeitus Vyriausybės nustatomai indeksavimo tvarkai, nuo 2011 m. spalio 1 dienos periodinės išmokos indeksuojamos kartą per metus einamųjų metų vasario mėnesį. Neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius 6 mėnesius iki vasario 1 dienos.

Po pirmojo periodinės išmokos indeksavimo vėliau indeksuojamos perskaičiuotos periodinės išmokos.

Indeksavimas taikomas, kai vartotojų kainų indeksas lygus 101 arba didesnis. Periodinė išmoka dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100, gautas dydis apvalinamas vieno euro tikslumu: 49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki euro.

Gruodžio mėn., palyginti su

ankstesnių metų gruodžio mėn.

Vartotojų kainų indeksas

2007 m. 108,1
2008 m.  108,5
2009 m.  101,3
2010 m.  103,8
2011 m.  103,4
2012 m.  102,8
2013 m.  100,4
2014 m.  99,7
2015 m.  99,9
2016 m. 101,7
2017 m. 103,9
2018 m. 101,9
2019 m. 102,7
2020 m. 100,2
2021 m. 110,6
2022 m. 121,7
2023 m. 101,2

Daugiau informacijos - Oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos

Sprendimų vykdymo išlaidų indeksavimas

Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110 (Sprendimų vykdymo instrukcijos 135 pt.).

Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus administravimo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus procentine išraiška nustatytą atlygį, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso šia tvarka:

  • išieškotojo mokėtinos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Jeigu išieškotojui Instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidų mokėjimas buvo atidėtas, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, galiojantį išieškotojui apmokant vykdymo išlaidas;
  • skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartotojų kainų indeksu, koks galioja Instrukcijos 9 ir 152 punktuose nustatyta tvarka skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias buvo apmokėjęs išieškotojas, neperskaičiuojamos ir iš skolininko išieškomos tokio dydžio, kokias buvo apmokėjęs išieškotojas.
 

Vartotojų kainų indeksas, palyginti su 2015 m. sausio mėn.     
 Laikotarpis

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

 2015 m.  100,4  101,5  100,8  101,2
 2016 m.  101,6  102,2  101,7  103,0
 2017 m.  104,7  105,9  106,5   107,0
 2018 m.  107,6  108,6  109,1  109,0
 2019 m.  110,4  111,3  111,6  112,0
2020 m. 112,3  112,5  112,4  112,3
2021 m. 114,2 116,5  119,5   124,1 
2022 m. 132,1 141,0  148,3  151,1
2023 m. 154,1  153,7  153,8  152,9
2024 m. 154,1  154,9    

Daugiau informacijos - Oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos