Įkainių skaičiavimo metodika

Remiantis Lietuvos antstolių rūmų sutartimi su UAB "Delloite verslo konsultacijos", 2022 m. parengta antstolių veikloje taikomų įkainių apskaičiavimo metodika. Įkainių skaičiavimui buvo naudojami Lietuvos antstolių rūmų ir penkiolikos antstolių kontorų pateikti duomenys.

Lietuvos antstolių rūmai inicijavo įkainių skaičiavimo metodikos parengimą atsižvelgdami į tai, kad:

  • Pavienės iniciatyvos dėl atskirų įkainių keitimo nekuria pridėtinės vertės, tačiau iškraipo ir taip netobulą sistemą;
  • Valstybės kontrolė, 2020 m. atlikusi auditą „Ar užtikrinama, kad antstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos būtų vykdomos efektyviai“ konstatavo, kad antstolio vykdymo išlaidų dydžių nustatymo kriterijų taikymas nėra reglamentuotas ir rekomendavo „užtikrinti, kad būtų nustatytos antstolio vykdymo išlaidų dydžių (...) apskaičiavimo tvarkos, kuriose būtų numatytas įstatymuose įtvirtintų kriterijų taikymas, antstolio vykdymo išlaidų dydžių (...) nustatymo būdai (...) ir taikymo taisyklės ir pagal nustatytas tvarkas būtų perskaičiuoti antstolio vykdymo išlaidų dydžiai (...)".

Ši kainodaros metodika yra skirta antstolio įkainių apskaičiavimui ir nustatymui. Metodika pagrįsta galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir faktinių duomenų analize.

Duomenų analizė apima antstolio patiriamas išlaidas, kontoros darbuotojų kiekį ir struktūrą, vykdomų bylų tipus bei kiekius ir veiksmų atlikimo dažnumą bylose. Taip pat apskaičiuojant bylų įkainius yra remiamasi nustatyta privalomųjų veiksmų atlikimo trukme.

Įkainiai apskaičiuoti naudojantis ABC (Activity Based Costing) metodika.

Kainodaros formulė

Antstolio teikiamų piniginių sumų išieškojimo bylų įkainį sudaro trys dedamosios dalys: būtinosios išlaidos, kintama dalis ir išlaidos tretiesiems asmenims.

Būtinosios išlaidos, patiriamos piniginių sumų išieškojimo bylose privalomiesiems veiksmams atlikti

Veiksmų atlikimo laikas piniginių sumų išieškojimo bylose

Veiksmų trukmė buvo matuojama antstolių kontorose.

Kintama dalis 

Piniginių sumų išieškojimo bylose kintamos dalies dydis yra procentinis dydis, kuris priklauso nuo išieškotinos sumos rėžio.

Išlaidos tretiesiems asmenims

Reglamentavimo poreikis