Revizijos komisija

Dabartinės kadencijos Revizijos komisija išrinkta 2019 m. balandžio 17 d. vykusiame XIX antstolių susirinkime.
 
Komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai, renkami ketverių metų kadencijai.

Pagal Lietuvos antstolių rūmų įstatų (Žin., 2003, Nr.34-1447) 19 straipsnį Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija kasmet atlieka Lietuvos antstolių rūmų finansinės veiklos patikrinimą.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos antstolių rūmų įstatais ir darbo reglamentu, kurį tvirtina Antstolių susirinkimas.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija atsiskaito Antstolių susirinkimui.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisijos nariai

Saulius Virbickas

Pirmininkas
Antstolio Sauliaus Virbicko kontora

Nijolė Genutienė

Narė
Antstolės Nijolės Genutienės kontora

Rima Gražienė

Narys
Antstolės Rimos Gražienės kontora

Kęstutis Košys

Narys
Antstolio Kęstučio Košio kontora

Jonas Petrikas

Narys
Antstolio Jono Petriko kontora