Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Lietuvos antstolių rūmai užtikrina Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo vykdymo priežiūrą, pagal šio įstatymo 3 straipsnį veikdami kaip institucija, atsakinga už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją.

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo 2017 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 404  patvirtinti antstoliams ir antstolio atstovams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui. Taip pat parengtos ir patvirtintos rekomendacijos vidaus politikos ir kontrolės procedūroms antstolių kontorose, padedančios įgyvendinti įstatymo reikalavimus.

Lietuvos antstolių rūmai prižiūri antstolių ir antstolio atstovų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja antstolius ir antstolio atstovus minėtų nurodymų įgyvendinimo klausimais.

Teisės aktų nustatyta tvarka yra vykdomas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo veiksmų planas, atliekami antstolių patikrinimai ir kitos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo priemonės.

Lietuvos antstolių rūmų parengti ir patvirtinti dokumentai

Europos Komisija, vadovaudamasi 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 7 straipsnio 1 dalimi, 2019 m. atliko antrąjį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką Europos Sąjungos vidaus rinkai, įvertinimą (toliau – SNRA).

Europos Komisija SNRA ataskaitoje įvertino vidaus rinkos sritis, kurioms kyla didžiausia pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika; su kiekvienu atitinkamu sektoriumi susijusią riziką; labiausiai paplitusias priemones, kuriomis naudojasi nusikaltėliai iš neteisėtos veiklos gautoms pajamoms plauti.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų nustatytos vidaus kontrolės procedūros turi būti parengtos atsižvelgiant į Europos Komisijos SNRA rezultatus.

SNRA dokumentai paskelbti Europos Komisijos interneto puslapyje adresu  https://ec.europa.eu/info/files/supranational-risk-assessment-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-affecting-union-annex_en

Kita aktuali informacija, susijusi su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu: http://www.fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/veikla/211