Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Lietuvos antstolių rūmai užtikrina Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo vykdymo priežiūrą, pagal šio įstatymo 3 straipsnį veikdami kaip institucija, atsakinga už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją.

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo 2017 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 404  patvirtinti antstoliams ir antstolio atstovams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui. Taip pat parengtos ir patvirtintos rekomendacijos vidaus politikos ir kontrolės procedūroms antstolių kontorose, padedančios įgyvendinti įstatymo reikalavimus.

Lietuvos antstolių rūmai prižiūri antstolių ir antstolio atstovų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja antstolius ir antstolio atstovus minėtų nurodymų įgyvendinimo klausimais.

Teisės aktų nustatyta tvarka yra vykdomas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo veiksmų planas, atliekami antstolių patikrinimai ir kitos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo priemonės.

2023 metų ATASKAITA dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi

2022 metų ATASKAITA dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi

2021 metų ATASKAITA  dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi

Lietuvos antstolių rūmų parengti ir patvirtinti dokumentai

Europos Komisija, vadovaudamasi 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=LT ), kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 7 straipsnio 1 dalimi, 2019 m. atliko antrąjį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką Europos Sąjungos vidaus rinkai, įvertinimą (toliau – SNRA).

Europos Komisija SNRA ataskaitoje įvertino vidaus rinkos sritis, kurioms kyla didžiausia pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika; su kiekvienu atitinkamu sektoriumi susijusią riziką; labiausiai paplitusias priemones, kuriomis naudojasi nusikaltėliai iš neteisėtos veiklos gautoms pajamoms plauti.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų nustatytos vidaus kontrolės procedūros turi būti parengtos atsižvelgiant į Europos Komisijos SNRA rezultatus.

SNRA dokumentai paskelbti Europos Komisijos interneto puslapyje adresu  https://ec.europa.eu/info/files/supranational-risk-assessment-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-affecting-union-annex_en

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas tarptautiniu mastu yra Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijos. Dar 1990-aisiais FATF paskelbė 40 rekomendacijų, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. Rekomendacijos, papildytos 1996, 2001, 2003 ir 2012 m., tapo visuotinai pripažintais standartais, kurių turėtų laikytis kiekviena valstybė. FATF paskelbus pirmosios redakcijos rekomendacijas, Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino pirmąją direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuri buvo keičiama atsižvelgiant į atnaujinamus FATF standartus ir naujas Europos Sąjungoje kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes. Europos Sąjungos direktyva dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos yra minimalaus harmonizavimo, o tai reiškia, kad valstybei narei paliekama nemažai laisvės įgyvendinant minimalias direktyvos normas, tačiau visais atvejais turi būti pasiekti direktyvoje numatyti tikslai.

Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijos

Kita aktuali informacija, susijusi su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu: http://www.fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/veikla/211